لیست قیمت سال 1400استان البرز

لیست قیمت سال 1400استان البرز

پس از بررسی و نشست با نمایندگان مشتریان با حضور همه مراکز اجاره تجهیزات شهر کرج قیمتهای این لیست برای تسویه نقدی مصوب گردید.